மேலும் படிக்க

ஒன்றை உன்னால் கனவுகாண முடியுமாயின் அதனை உன்னால் செய்யவும் முடியும். - வால்ட் டிஸ்னி

ஒன்றை உன்னால் கனவுகாண முடியுமாயின் அதனை உன்னால் செய்யவும் முடியும். - வால்ட் டிஸ்னி
மேலும் படிக்க

அவற்றைப் பின்தொடர்வதற்கான தைரியம் இருந்தால், நம் கனவுகள் அனைத்தும் நனவாகும். - வால்ட் டிஸ்னி

நம் கனவுகளில் பாதி நிறைவேறாது, ஏனெனில் அவற்றைப் பின்தொடர்வதை நிறுத்துகிறோம். கொடுப்பது முக்கியம்…